• Novinky

      • Úspech vo výtvarnej súťaži

      • Napriek súčasnej situácii sme sa v rámci výtvarného odboru zapojili do výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty s podtémou Skutočné priateľstvo versus virtuálne. Nad témou sa prostredníctvom výtvarného spracovania zamýšľalo mnoho žiakov. Žiačka VIII. ročníka Laura Neupauerová obsadila v rámci Prešovského kraja 2. miesto. Autorke blahoželáme a sme hrdí na to, že spoločne môžeme umením meniť svet. Práca vznikla pod vedením p. uč. Kotorovej. 

      • Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy na rok 2021/2022

      • Prijímacie skúšky (zápis) do Základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia v termíne 20. a 21. mája 2021 (štvrtok a piatok) na prízemí v budove Základnej školy. Rodičia detí, alebo záujemcovia o štúdium vypíšu elektronickú prihlášku. V dňoch konania prijímacích skúšok prídu detí v sprievode rodiča na talentovú skúšku.

       Odkaz na elektronickú prihlášku:  Elektronická prihláška

       Odkaz na kritéria prijatia do základnej umeleckej školy : Kritéria

      • Zelený svet

      • Radi by sme vás pozvali na virtuálnu výstavu 25. ročníka umeleckejsúťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! V období medzi marcoma novembrom 2020 mohli žiaci výtvarne znázorniť svoj pohľad na dnešnýsvet, na situáciu v ktorej sa nachádzame, svoje vnímanieenvironmentálnych problémov a hľadanie riešení. Nahliadnite spolu s namido tohto sveta. Na výstave môžete nájsť ocenené a výstavné práce žiakova študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych aumeleckých škôl z celého Slovenska a teda aj práce našich žiakov. https://www.ewobox.sk/sazp/zeleny-svet/galeria

     • Vyučovanie od pondelka 8.3.2021
      • Vyučovanie od pondelka 8.3.2021

      • Na základe doplnenia Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/10079:1-A1810 s účinnosťou od 8.3.2021 a v súlade s aktualizovaným manuálom „Návrat do škôl 2021“ sa priebeh vyučovania na Základnej umeleckej škole Lendak od pondelka 8. marca nemení.

       dištančne - hudobná náuka, hudobný odbor pre  žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

       prezenčne - hudobný odbor (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ

       Výtvarný a tanečný odbor - kvôli pandemickej situácií je prerušené vyučovanie do odvolania.

     • Návrat detí do ZUŠ – Lendak
      • Návrat detí do ZUŠ – Lendak

      •  

       Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 8. februára  2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky dovoľujú sa obnovuje vyučovanie na Základnej umeleckej škole Lendak nasledovne:

        

       SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

       • Výtvarný odbor – Prerušené vyučovanie!
       • Tanečný odbor - Prerušené vyučovanie!

        

       INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

        

       • Hudobná náuka – Dištančná výučba!
       • Spev - Dištančná výučba!
       • Hra na flaute - Dištančná výučba!
       • Hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, gitare a husliach -  prezenčná výučba pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ!

       Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ, a ostatní žiaci  budú pokračovať v dištančnej výučbe.

        

       Podmienkou na to, aby sa žiak mohol zúčastniť na prezenčnom vyučovaní je:

       1. „negatívny Covid test“ rodiča žiaka nie starší ako 7 dní (k nahliadnutiu učiteľovi)

       • alebo platná výnimka* z testovania (k nahliadnutiu učiteľovi)

        

       2. vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo si môžu rodičia stiahnuť zo stránky školy, alebo si vyžiadajú od triedneho učiteľa)

        

       *V prípade platnej výnimky z testovania, nasledujúce čestné vyhlásenie stačí po uplynutí výnimky.

        

       Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_(2)(1).doc

        

      • Úspech v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže

      • V tomto predvianočnom čase sme sa potešili z úspechu našej Anny Hudačekovej - žiačky siedmeho ročníka. Anna sa umiestnila v Zlatom pásme vo výtvarnej súťaži Bohúňova paleta, ktorá sa niesla v duchu Stopy času. Technikou koláže a asambláže vytvorila prácu s názvom Čas tanca. Práca vznikla v triede p. uč. Kotorovej. Anne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z úspechu.  

      • VYUČOVANIE V ZUŠ OD 26. OKTÓBRA 2020

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.októbra 2020 bude v Základnej umeleckej škole Lendak prebiehať vyučovanie od 26. októbra 2020 (od pondelka)  nasledovne:

        

       SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

        

       • Tanečný odbor – Prerušené rozhodnutím ministra do odvolania !
       • Výtvarný odbor-  Prerušené rozhodnutím ministra do odvolania !

        

       INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

        

       • Hudobná náukaDištančná výučba !

        

       • HO ostatné nástroje - Dištančná výučba !

        

        

       Učitelia hudobných odborov, budú v priebehu týždňa kontaktovať svojich žiakov o spôsobe vyučovania dištančnou formou. Dohodnú si on-line vyučovanie cez edu-page resp. MS teams.

        

        

        

            PaedDr. Mária Budzáková                                                                     

       riaditeľka Spojenej školy Lendak            

      • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

      • V tohtoročnom - XIII. ročníku výtvarnej súťaže "Malé grafické formy", ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva a usporadúva ZUŠ Vrútky sme získali v II. kategórii PRVÉ miesto. Získala ho Viktória Andrášiová s grafikou pod názvom "Moja hus". Práca vznikla pod vedením p. uč. M. Kotorovej. Blahoželáme a tešíme sa spolu s výhercom!

      • Vyučovanie v ZUŠ od 12. októbra 2020

      •     

       Na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy z 11.10.2020 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v Základnej umeleckej škole Lendak prebiehať vyučovanie od 12. októbra 2020 (od pondelka)  nasledovne:

       SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

       • Tanečný odbor – Prerušené rozhodnutím ministra do odvolania !
       • Výtvarný odborPrerušené rozhodnutím ministra do odvolania !

       INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

       • Hudobná náukaDištančná výučba !
       • Spev, hra na zobcových flautách - vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení, dodržiavanie odstupu, stále vetraná miestnosť, ochranný štít pri spievaní, hraní na flaute!
       • HO ostatné nástroje - vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR!

            PaedDr. Mária Budzáková                                                                     

       riaditeľka Spojenej školy Lendak        

      • Vyučovanie v ZUŠ od 1. októbra 2020

      • Vláda Slovenskej republiky 30.9.2020 schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu. Na tomto základe a na základe  usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 z 30.9.2020 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v Základnej umeleckej škole Lendak prebiehať vyučovanie nasledovne:

       SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

       • Tanečný odbor – vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení, znížený fyzický nárok na žiaka počas vyučovania, dodržiavanie odstupu, stále vetraná miestnosť, častejšie prestávky medzi jednotlivými cvikmi, choreografiami.
       •  Výtvarný odbor – vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení, dodržiavanie odstupu, stále vetraná miestnosť.

       INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE

       • Hudobná náuka - vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení, dodržiavanie odstupu, stále vetraná miestnosť, zasadací poriadok podľa tried v ZŠ.
       • Spev, hra na zobcových flautách - vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení, dodržiavanie odstupu, stále vetraná miestnosť, ochranný štít pri spievaní, hraní na flaute.
       • HO ostatné nástroje - vyučovanie prebieha riadne podľa stanoveného rozvrhu hodín za zvýšených dezinfekčných a  epidemiologických opatrení v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

        

            PaedDr. Mária Budzáková                                                                     

       riaditeľka Spojenej školy Lendak            

        

        

      • Prijímacie skúšky do ZUŠ-ky

      • V dňoch 3. a 4. septembra sa konali na našej základnej umeleckej škole prijímacie skúšky, ktoré prebiehali za zvýšených epidemiologických opatrení. Aj napriek tejto zvláštnej situácii, sme prijali do umeleckých odborov nových tanečníkov a tanečnice, výtvarných umelcov a hudobných virtuózov.  Všetci sa už tešíme  na nový školský rok 2020/2021. 

      • Rozlúčka s absolventmi hudobného odboru

      • Dňa 19.6.2020 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom hudobného odboru ZUŠ v koncertnej miestnosti v priestoroch školy. Svojou účasťou nás poctila aj pani riaditeľka. Učitelia sa postarali o živú hudbu, ručne vyrobené medaily a tablo. Žiaci zasa obdarovali učiteľov kvetmi a darčekmi. Príjemnú atmosféru ukončila "podpisová akcia" na okne ako symbol rozlúčky.

      • Absolventská výstava

      • Dňa 18. júna sa konala Absolventská výstava výtvarníkov Základnej umeleckej školy v Lendaku, spojená so slávnostným odovzdávaním vysvedčení a pamätných plakiet. Našim absolventom a ich rodičom sa prihovorila aj pani riaditeľka Spojenej školy v Lendaku Mária Budzáková, ktorá poďakovala absolventom a ich pedagógom za ich odhodlanie a trpezlivosť v týchto náročných časoch. Veríme, že naši absolventi využijú svoje výtvarnícke zručnosti a svojou kreativitou obohatia každú oblasť vo svojom živote, lebo to je zmyslom umenia.

      • Obnovenie vyučovania na ZUŠ Lendak od 15.6.2020

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 9.6.2020 a rozhodnutia zriaďovateľa bude vyučovanie na Základnej umeleckej škole Lendak obnovené od 15.6.2020, ako pre individuálne, tak aj pre skupinové vyučovanie. Pre žiakov základnej umeleckej školy je vyučovanie dobrovoľné.

       Organizácia vyučovania:

       • Učitelia Základnej umeleckej školy Lendak budú vyučovať v novom prevádzkovom režime, teda nie podľa rozvrhu hodín, ktorý mali žiaci pred zatvorením škôl.
       • Žiaci prídu na vyučovanie do školy po dohodnutí sa so svojím triednym učiteľom v konkrétny deň a čas.

       Mgr. Marek Majerčák
       zástupca Základnej umeleckej školy Lendak


       PaedDr. Mária Budzáková
       riaditeľka Spojenej školy Lendak

        

      • Vyučovanie na Základnej umeleckej škole od 1.júna 2020

      • Vyučovanie na Základnej umeleckej škole Lendak od 1.6.2020 bude aj naďalej pokračovať dištančnou formou,  ako skupinové,  tak aj individuálne vyučovanie. K tomuto kroku pristúpilo vedenie Spojenej školy Lendak po dôkladnom zvážení všetkých okolností spojených s otvorením základnej umeleckej školy. V prípade potreby  si rodičia a žiaci môžu dohodnúť stretnutie s učiteľmi v základnej umeleckej škole, kde budú k dispozícií dva dni v týždni.

      • Výzdoba jedálne.

      • Dňa 15.mája 2020 sme sa my - výtvarníci ZUŠ pustili do výzdoby jedálne školy v Lendaku. Na novo natreté steny sme inštalovali práce žiakov a pedagógov. Zavesili sme spolu 20 prác. Je pre nás radosťou, ak máme možnosť sa takto prezentovať. Výsledok posúďte sami. 

      • Ocenenie vo výtvarnej súťaži.

      •  

       ZUŠ v Lendaku sa môže pochváliť úspechom. Dve žiačky našej školy - Ivanka Neupauerová a  Eliška Rojtášová získali v súťaži  Vesmír očami detí  diplom za najlepšiu ocenenú prácu vo IV. kategórii okresného kola.  Tieto práce - postupujú do celoslovenského kola za okres Poprad. Oceneným želáme ešte ďalšiu výhru!

       Mgr. Milada Kotorová